Articles with article keyword: equiangular lines

Equiangular lines with a fixed angle

Pages 729-743 by Zilin Jiang, Jonathan Tidor, Yuan Yao, Shengtong Zhang, Yufei Zhao | From volume 194-3